DANH MỤC THUỐC, VẮC XIN BỊ ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH 2015

STT SỐ LÔ TÊN THUỐC SỐ ĐK_SỐ CBMP HẠN DÙNG
1 5401 Viên nén bao tan trong ruột ULPERAZ 20 (Rabeprazol 20mg) VN-12935-11 08/06/17
2 1405 Viên nén bao phim Acterox (Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate 25mg) VN-11822-11 20/07/2017
3   Thuốc Hoàn mềm Hải Cẩu Hoàn VD-0737-06 12/2015
4 PNV003 Thuốc viên nén Panlife (Pantoprazole tables 40mg) VN-12863-11 04/11/2015
5 SKN0496A Thuốc viên nén bao tan trong ruột Pantocid (Pantoprazole 40mg) VN-17790-14 23/04/2017
6 CLP140301 Viên nén bao tan trong ruột CLAPRA (Pantoprazole 40mg) VN-12099-11 24/03/17
7 2805 Viên nang EMLOCIN 5 (Amlodipine 5mg) VN-14836-12 28/06/2014
8 010214 Viên bao đường KAKAMA VD-0275-06 16.02.17
9 LPV06 Loperamide capsules BP 2mg VN-13499-11 07/02/2016
10 GC04790 Thuốc Omepraglobe (Omeprazole 20mg) VN-5270-10 10/2015
11 0112 Viên nang Cefaclor (cefaclor 250mg) VD-10807-10 29/11/2015
12 072072 OysterShell Calcium Tab VN-15096-12 18/9/2015
13 020213 Viên nén Prednisolon 5mg VD-10596-10 230216
14 03 Viên nang Euroseafox (Cefpodoxime INN 100mg) VN-12288-11 09/6/2016
15 210314 Hoàn cứng Đại Tràng Hoàn P/H V826-H12-10 130316
16 OLAE 06 Viên nén bao phim Atodet-20 VN-14097-11 14/08/2015
17 32931201 Viên nén bao phim Cefdolexe (Cefpodoxim proxetil 100mg) VD-10433-10 13/09/2015
18 300713 Viên nén Jordapol (Paracetamol 500mg) VD-9801-09 30/07/2015
19   Hoàn cứng Tiêu Độc Hoàn V1659-H12-10 122015
20 4152001 Markime 50 DS (Cefpodoxime proxetil for oral suspension) VN-5503-10

28/5/2015

21 0153 Thăng trĩ Nam Dược V832-H12-10 1/11/2016
22   Hoàn cứng Phong Thấp Tê Bại Cốt Thống Hoàn V429-H12-10 01072015
23   Thuốc bột pha tiêm Koftazide (ceftazidime 1g) VN-8638-09  
24   Thuốc bột pha tiêm Klocedim (ceftazidim 1g) VN-5367-08  
25   Thuốc bột pha tiêm Samtoxim (cefotaxim 1g) VN-5452-08  
26 SNOO11303 Viên nén bao phim Sagapanto 40 (Pantoprazole) VN-13065-11 14/06/2015
27 0153 Thăng trĩ V832-H12-10 1/11/2016
28 R001 NewGinkonek soft cap (Ginkgo biloba extract 40mg) VN-4178-07 21/8/2015
29 SCB1301 Viên nang CENOXIB-200(Celecoxib 200mg) VN-14634-12 11/02/2016
30 4501 Viên nén bao phim HISTOFEN 180 (Fexofenadin 180mg) VN-8015-09 03/12/2015
31 104F05 Viên nén bao phim FEXET (Fexofenadine HCL 120mg) VN-11037-10 101216
32 TT13078 Viên nén bao phim INTAS-LEVO (Levofloxacin 500mg) VN-8763-09 11/2015
33 KE819 Viên nén bao phim KEVOMED 200 VN-12153-11 09/06/2016
34 1453037 Vắc xin Quinvaxem inji (Tạm dừng sử dụng) QLVX-0604-12 26/11/2014
35 E1293,  Vắc xin Typhim Vi (Nhà SX tự nghuyện thu hồi) QLVX-0298-09  
36 A21CB274A Vắc xin Infarix Hexa (Nhà SX tự nguyện thu hồi) QLVX-0374-10  
37 M 042432 Thuốc viên bap phim tan trong ruột Neo-Pyrazon (Diclofenac sodium 50mg) 675/QLD-KD 12/08/13
38 1201002 Thuốc viên nén bao phim Dospirin (Aspirin 81mg) VD-12548-10 06/02/15
39 6039 Thuốc Piroxicam capsule USP 20mg VN-11608-10 19/08/2014
40 Y065352AB Thu hồi thuốc bột pha tiêm DBL Oxaliplatin 100mg VN-5375-08 Aug 2014
21 0153 Thăng trĩ Nam Dược V832-H12-10 1/11/2016
22   Hoàn cứng Phong Thấp Tê Bại Cốt Thống Hoàn V429-H12-10 01072015
23   Thuốc bột pha tiêm Koftazide (ceftazidime 1g) VN-8638-09  
24   Thuốc bột pha tiêm Klocedim (ceftazidim 1g) VN-5367-08  
25   Thuốc bột pha tiêm Samtoxim (cefotaxim 1g) VN-5452-08  
26 SNOO11303 Viên nén bao phim Sagapanto 40 (Pantoprazole) VN-13065-11 14/06/2015
27 0153 Thăng trĩ V832-H12-10 1/11/2016
28 R001 NewGinkonek soft cap (Ginkgo biloba extract 40mg) VN-4178-07 21/8/2015
29 SCB1301 Viên nang CENOXIB-200(Celecoxib 200mg) VN-14634-12 11/02/2016
30 4501 Viên nén bao phim HISTOFEN 180 (Fexofenadin 180mg) VN-8015-09 03/12/2015
31 104F05 Viên nén bao phim FEXET (Fexofenadine HCL 120mg) VN-11037-10 101216
32 TT13078 Viên nén bao phim INTAS-LEVO (Levofloxacin 500mg) VN-8763-09 11/2015
33 KE819 Viên nén bao phim KEVOMED 200 VN-12153-11 09/06/2016
34 1453037 Vắc xin Quinvaxem inji (Tạm dừng sử dụng) QLVX-0604-12 26/11/2014
35 E1293,  Vắc xin Typhim Vi (Nhà SX tự nghuyện thu hồi) QLVX-0298-09  
36 A21CB274A Vắc xin Infarix Hexa (Nhà SX tự nguyện thu hồi) QLVX-0374-10  
37 M 042432 Thuốc viên bap phim tan trong ruột Neo-Pyrazon (Diclofenac sodium 50mg) 675/QLD-KD 12/08/13
38 1201002 Thuốc viên nén bao phim Dospirin (Aspirin 81mg) VD-12548-10 06/02/15
39 6039 Thuốc Piroxicam capsule USP 20mg VN-11608-10 19/08/2014
40 Y065352AB Thu hồi thuốc bột pha tiêm DBL Oxaliplatin 100mg VN-5375-08 Aug 2014